MOSiR Olecko

Aktualności

2021-02-03

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

W poniedziałek, 1 lutego 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 r., zgodnie z którym obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – utrzymane zostały obostrzenia wprowadzone rozporządzeniem w dniu 21 grudnia 2020 r.. Nadal nieczynne będą baseny, siłownie, kluby i centra fitness. Z innych obiektów sportowych będą mogły korzystać tylko kluby uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Wstęp na udostępnione obiekty odbywa się na podstawie dokumentu (licencja klubu, pismo potwierdzające powołanie do kadry lub inne pismo potwierdzone przez polski związek sportowy dotyczące udziału we współzawodnictwie.)

W odpowiednim rozporządzeniu, czytamy:

Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

Ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

  1. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  2. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
    • działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
    • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

Prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Za utrudnienia przepraszamy.