MOSiR Olecko

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w MOSiR Olecko

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022–2025

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjmuje się „plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi korzystać z oferty sportowo-rekreacyjnej ośrodka.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamina lata 2022-2025

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Przekazanie do wiadomości publicznej danych kontaktowych osób wyznaczonych do pełnienia funkcji koordynatorów ds. dostępności.

Koordynatorzy ds. dostępności

Publikacja informacji na stronie internetowej MOSiR Olecko

oraz na stronie

BIP Olecko.

Maj 2022

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025.

Koordynatorzy ds. dostępności

Opracowanie planu działania i przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora MOSiR w Olecku.

Maj 2022

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

– cyfrowym,

– architektonicznym

– informacyjno-komunikacyjnym

Koordynatorzy ds. dostępności

Podanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej MOSiR Olecko

oraz na stronie BIP Olecko informacji adresowych oraz kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 6 ustawy np. dostosowanie strony internetowej MOSiR Olecko oraz instytucji do standardu WCAG 2.1., zapewnienie informacji

o rozmieszcz niu

pomieszczeń w budynkach.

Realizacja

w całym okresie działalności koordynatorów ds. dostępności

4.

Analiza stanu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy.

Koordynatorzy
ds.
dostępności

Przegląd stanu dostosowania budynków do osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie cyfrowym, architektonicznym

oraz informacyjno – komunikacyjnym.

Maj 2022

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynatorzy

ds. dostępności

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej

oraz informacyjno- komunikacyjnej, wynikające z art.6 ustawy.

Maj 2022

6.

Monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy ds. dostępności

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, zapobieganie ich powstawaniu, prowadzenie bezpośrednich spotkań

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku z udziałem specjalistów ds. informatyki, BHP

i PPOŻ i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności.

Realizacja

w całym okresie działalności koordynatorów ds. dostępności

7.

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Koordynatorzy ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej MOSiR Olecko oraz na stronie BIP Olecko informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub zapewnienie wsparcia technicznego,

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Wrzesień 2022

8.

Uzyskanie danych
zbiorczych do raportu

Koordynatorzy ds. dostępności

Uzyskanie danych w zakresie realizacji

uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

i zaleceń dotyczących usunięcia tych nieprawidłowości.

Czerwiec 2022

9.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy

Koordynatorzy ds. dostępności

Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, podanie treści Raportu

do publicznej wiadomości na stronie internetowej MOSiR Olecko oraz na stronie BIP Olecko.

Maj 2022

10.

Dostosowanie tabliczek informacyjnych

i piktogramów do potrzeb osób niepełnosprawnych (tabliczki wypukłe, Braille)

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej

Wykonanie projektu oraz zamówienie tabliczek

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

11.

Stworzenie czasowych miejsc zatrzymania się dla pojazdów transportu osób niepełnosprawnych w najbliższej możliwej odległości od wejść sportowych obiektów zewnętrznych MOSiR Olecko.

Koordynatorzy ds. dostępności

Wykonanie prac zgodnie z planem, zakup odpowiednich materiałów

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

12.

Montaż ułatwień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na kąpieliskach miejskich, np. kładki prowadzące od wejścia głównego na kąpielisko do mola.

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej

Wykonanie prac zgodnie z planem, zakup odpowiednich narzędzi
i materiałów.

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

13.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – w sposób wizualny

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej

Wykonanie projektu, zamówienie, montaż

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

14.

Aktualizacja instrukcji w sprawie bezpieczeństwa pożarowego obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Olecku.

Koordynator do spraw dostępności architektoniczne

Analiza i ewentualna korekta dokumentów

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

15.

Dostosowanie przestrzeni ciągów komunikacyjnych w budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:

– oznaczenia barwne elementów i dojść do pomieszczeń (krawędzi schodów, spoczników, oznaczeń prowadzących, cokołów, posadzki, ścian, drzwi itp.),

– zastosowanie kodu kolorystycznego na piętrach

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej

Wykonanie prac zgodnie z planem, zakup odpowiednich narzędzi

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

16.

Stworzenie nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku zgodnie ze standardami WCAG 2.1

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Zlecenie płatnego zlecenia firmie zewnętrznej lub stworzenie strony we własnym zakresie

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

17.

Podniesienie kwalifikacji redaktorów strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dostępności cyfrowej udostępnianych plików

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Szkolenia dla pracowników, wynajęcie firmy zewnętrznej do przeprowadzenia szkolenie

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

18.

Przeszkolenie pracowników z obsługi formatowania plików word oraz redagowania treści publikowanych informacji pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (ETR- tekst łatwy do czytania)

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Szkolenia dla pracowników, wynajęcie firmy zewnętrznej do przeprowadzenia szkolenie

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

19.

Weryfikacja informacji, w tym dokumentów elektronicznych pod kątem ogólnie przyjętego katalogu dobrych praktyk dotyczącego tworzenia stron internetowych

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Ciągła analiza informacji

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

20.

Analiza szablonów i druków dokumentów zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tak aby były zgodne ze standardami WCAG 2.1

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Analiza druków na stronie, w przypadku stwierdzenia błędów i niezgodności poprawa tych druków

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

21.

Przeprowadzenie analizy eksperckiej dotyczącej sprawdzenia zgodności z WCAG 2.1

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Badanie w oparciu o listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych zgodnie z metodologią WCAG-EM.

Wykonanie: zlecenie płatnego audytu firmie zewnętrznej lub przeprowadzenie audytu we własnym zakresie

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

22.

Zamieszczenie na portalu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku informacji o zakresie działalności jednostki w postaci:

– elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,

– informacje w tekście łatwym do czytania,

– nagranie treści o zakresie działalności w języku migowym

Koordynatorzy do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej

Wykonanie prac zgodnie z planem, opracowanie dokumentów, podjęcie współpracy z osobą znającą język migowy, nagranie filmu

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

23.

Założenie oraz prowadzenie rejestru skarg dotyczące dostępności osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Opracowanie dokumentu

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

24.

Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku

w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Szkolenia dla pracowników, wynajęcie firmy zewnętrznej do przeprowadzenia szkolenie

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

25.

Opracowanie niezbędnych dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej

Opracowanie dokumentów

Realizacja zgodnie z przepisami oraz terminami przewidzianymi w ustawach, rozporządzeniach

Opracował: Michał Ptaszyński – koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Zatwierdził: Andrzej Kamiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku