MOSiR Olecko

Aktualności

Nabór na stanowisko ratownika na kąpieliskach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpieliskach na jeziorze Oleckim Wielkim w sezonie letnim 2024.

W sezonie letnim 2024 planowane jest otwarcie dwóch kąpielisk: na plaży „Skocznia” oraz na plaży „Szyjka”. W związku z tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi nabór chętnych na stanowisko ratownika.

Liczba etatów – 10

Okres zatrudnienia – od 21 czerwca 2024 do 31 sierpnia 2024 roku  – 4 etaty

Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2024 do 31 sierpnia 2024 roku – 6 etatów

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony:

  • kurs młodszego ratownika wodnego, kurs ratownika wodnego lub kurs starszego ratownika wodnego
  • kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej z tytułem „Ratownika”

1. Wymagania niezbędne:
a) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
b) aktualne uprawnienia ratownika wodnego, posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;
c) aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2. Wymagania dodatkowe:
a) uczciwość;
b) nieposzlakowana opinia;
c) odpowiedzialność za realizowane zadania;
d) systematyczność i konsekwencja w działaniu;
e) komunikatywność;
f) sumienność;
g) umiejętność współdziałania w grupie.
h) stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności;

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach;
b) pouczanie grup zorganizowanych korzystających z kąpielisk;
c) przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z kąpielisk określonych regulaminami;
d) stałe obserwowanie osób przebywających na kąpieliskach i korzystających z kąpieli;
e) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;
f) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego;
g) przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie kąpielisk;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) miejsce pracy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko
– Kąpielisko „SKOCZNIA”
– Kąpielisko „SZYJKA”
b) wymiar czasu pracy do indywidualnego ustalenia od 1/8 etatu do 1 etatu;

5. Wymagane dokumenty:

a) podanie o pracę;
b) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy w przypadku umowy o pracę;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
e) oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na stanowisku ratownika;
f) aktualne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku, ul. Park 1, 19-400 Olecko (sekretariat, I piętro, w godz. 7:00-15:00) lub pocztą (z dopiskiem na kopercie „nabór na stanowisko ratownika”) na adres Ośrodka  w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2024 roku, wraz z potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” dokumentacją potwierdzającą uprawnienia oraz ważnymi badaniami lekarskimi i danymi kontaktowymi (adres korespondencyjny i numer telefonu).