MOSiR Olecko

Aktualności

Jest praca. Szukamy ratownika na pływalnię

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zatrudni osobę na stanowisku: Ratownik na pływalni w Hali Lega. Dokumenty aplikacyjne składać można do 14 kwietnia 2023 r.

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę (etat)

2. Miejsce wykonywania pracy: pływalnia w Hali Lega w Olecku, ul. Park 1

3. Wymagania niezbędne:
a) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
b) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie – minimum średnie,
e) aktualne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem
o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego,
f) dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. instruktor nauki pływania, patent żeglarza jachtowego, dyplom młodszego nurka itp.),
g) aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa,
h) aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

4. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność (praca zmianowa),
b) uczciwość,
c) odpowiedzialność za realizowane zadania,
d) systematyczność i konsekwencja w działaniu,
e) komunikatywność,
f) sumienność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu basenu, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem basenu w Olecku,
b) informowanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z basenu w Olecku o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz o zasadach korzystania z atrakcji wodnych,
c) pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na teren basenu oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy),
d) przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z basenu w Olecku określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
e) stałe obserwowanie niecek basenowych i terenu pływalni oraz niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
f) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,
g) kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,
h) przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenu w Olecku, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych,
i) bieżące prowadzenie dziennika pracy,
j) wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą obiektu basenowego, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,
k) posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a) CV (ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia, które powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
c) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
d) podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na podobnym stanowisku,
f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje

7. Miejsce składania dokumentów:
Hala „LEGA” ul. Park 1, 19-400 Olecko – Sekretariat, pok. Al/2 (I piętro) do dnia 14 kwietnia 2023 r. w godz. 7:00-15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Ratownika pływalni”

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu : (87) 520 27 88

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.