MOSiR Olecko

Deklaracja Dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku

Deklaracja Dostępności
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mosir.olecko.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
ul.Park 1 19 – 400 Olecko
Tel.: 87 520 20 48,
Faks: 87 520 09 20
E-mail: mosir@um.olecko.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2013-10-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, DOC, itp. – użytkownicy mogą je rozpoznać narzędziem OCR, jedno z darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej OnlineOCR; w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu,
  • multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku pewne dokumenty opublikowane są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-06
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Ptaszyński, adres poczty elektronicznej dostepnosc@mosir.olecko.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 87 520 20 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku:

Stary MOSiR – prowadzi jedno wejście od strony ulicy i parkingu, ze schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Pole namiotowe – do wejścia głównego prowadzi jedno wejście od strony parkingu, z możliwością dojazdu dla osób niepełnosprawnych, wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Stadion – do wejścia głównego istnieje możliwość dojazdu dla osób niepełnosprawnych, wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Hala Lega – do wejścia głównego prowadzi jedno wejście od strony ulicy i parkingu, z możliwością dojazdu dla osób niepełnosprawnych, również jedno z wejść na halę jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych

W budynku Hali zainstalowana są dwie platformy dla osób niepełnosprawnych.

W budynku hali znajdują się tablice tyflograficzne. Zostały zamontowane:

– w holu głównym, po lewej stronie od wejścia głównego; na tablicy znajduje się lokalizacja kolejnej tablicy umieszczonej na parterze;
– na I piętrze, po prawej stronie po pokonaniu schodów; na tablicy znajduje się lokalizacja kolejnej tablicy umieszczonej na piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwie kondygnacje, szerokie korytarze, platformy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze i piętrze oraz w szatniach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W obiekcie zainstalowana są dwie platformy dla osób niepełnosprawnych, brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się 7 wydzielonych miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Są one oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Ośrodek jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących, z wyłączeniem basenu i stref SPA.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

Informujemy również, że osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat.